crteži iz albuma

učenici

istraživanjem do znanja

istraživanje

istraživanje

eksperiment

eksperiment

Advertisements

7.r. TEMA 5. – Toplotne pojave

U okviru ove teme učimo:


1. Širenje tela pri zagrevanju.


2.Toplota i toplotni kapacitet.


3. Toplotni bilans = Toplotna ravnoteža

4. Čestični sastav supstancije i unutrašnja energija.

Jednostavni eksperimenti
Neobavezno je, ali zanimljivo je odgovoriti:
Kako se prenosi toplotna energija?
Kako se vrši prelazak iz jednog u drugo agregatno stanje.

Računske vežbe:

Ako niste baš sigurni za rešenje, pogledajte ispod teksta.

6.r. TEMA 6. – Pritisak

Sadržaj teme:
1. Pritisak kod čvrstih tela
2. Pritisak u tečnostima koje miruju.
Hidrostatičke terazije – hidrostatički paradoks.

Hidrostatički pritisak je upravo srazmeran visini stuba tečnosti iznad mesta posmatranja.

3. Pritisak u vazduhu.
Toričelijev eksperiment
Proveri: Pritisak vazduha je veliki.

4. Paskalov zakon – jedan filmić sa YouTube.

Malo računskih vežbi iz radne sveske .

Upozorenje: pošto ima više od onog što ste na časovima učili, radite zadatke na onim stranicama koje imaju vama poznat naslov .

Za one koji se ne snalaze, a i za proveru urađenog: Evo rešenja!

8.r. TEMA 5. – Magnetno polje

Priču sa sadržajem: Stalni magneti; Magnetno polje Zemlje; Osobine magnetnog polja; Magnetno polje struje; Delovanje magnetnog polja na strujni provodnik; – možete naći u prezentaciji postavljenoj ispod ovog teksta.

Malo računskih i drugih vežbi:

uz rešenja:

Zadatak:- protumači šta se dešava i zbog čega:

Na kraju, zabava kao vežba  uz simulacije Phet:

Магнети и електромагнети

Кликни и започни

РАДИО ТАЛАСИ  &  ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ПОЉА

Кликни и започни

7.r. TEMA 4. – Energija, rad i snaga

Pokrenite video-klip pa izaberite na PLEJLISTI:

1.Eureka! Mehanički rad sile-epizoda 8:
ENERGIJA KAO SPOSOBNOST TELA DA VRŠI RAD PRI KRETANJU.

2. Eureka! Kinetička energija- epizoda 9:
Kinetička energija (energija kretanja)
– brojno je jednaka polovini proizvoda mase tela i kvadrata njegove brzine.

3. Eureka! Potencijalna energija-epizoda 10
Potencijalna energija (energija stanja)
uslovljena je međusobnim položajem
tela, delova tela ili molekula jednog tela:
Ep -energija , u gravitacionom polju, je jednaka radu izvršenom da bi se telo težine Q podiglo na visinu h.

Ukupna mehanička energija tela jednaka je zbiru kinetičke i potencijalne energije.
PPrezentacija teme: RAD, SNAGA, ENERGIJA.

Malo računskih i još nekih vežbi:

uz rešenja:

Simulacije PhET za vežbu i razonodu:

Skate Park ,

7.r. TEMA 3. – 2. Ravnoteža + poluga

U okviru prezentacije Ravnoteža i poluga bavimo se tumačenjem pojmova:
težište, stabilna, labilna i indiferentna ravnoteža, sila potiska (Arhimedov zakon), plivanje, moment sile i poluga.  Uz objašnjenje pojma postoji uvek i primer. U Radnoj svesci postoje zadaci u vezi sa pritiskom, za ponavljanje i proširenje znanja iz šestog razreda.